Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

4B Čtvrtá neděle velikonoční: Ježíš - Dobrý pastýř

Autor: Marino Gobbin - Překlad: Eva Liškutínová - Číslo: / ()

4. neděle velikonoční „B“: Ježíš - dobrý pastýř

Číst ● Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je na¬jatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk … Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne... Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“ (Jan 10,11-18)

Znamení ● Mušle (znamení naslouchání), rozsvícená lampa (znamení zasvěcení), hůl (zna¬mení pastýře). Umístit vše před „rozkvetlý“ kříž (ozdobený květinami).

Porozumět Dobrý pastýř: výraz zdůrazňuje pastýřovu dobrotu i výjimečnost: jediný opravdový ● Dává: pro záchranu ovcí nasazuje vlastní život ● Za (ovce): „k jejich dobru“. Neznamená to „místo někoho“, není tu vyjádřena myšlenka náhrady ● Najatý za mzdu: upozorňuje nás na rozdíl mezi pastýřem a najatým zaměstnancem ● Vlk: obrazně představuje nepřítele, lupiče, síly zla. ● Znám: v Bibli má toto sloveso mnoho odstínů, které zapojují mysl, srdce, vášeň, citlivost, vůli, inteligenci a činnost. ● Svoje: neznamená vlastnění, ale postoj přijetí všech, které Ježíši dává Otec ● Jiné ovce: vyjadřuje Ježíšovu touhu zachránit celé lidstvo, nejen Izrael. ●Jedno stádce: všichni jsou povoláni, aby se stali jeho součástí. ● Já ho dávám sám od sebe: Ježíšovo utrpení a smrt není tragická nehoda nebo pouhý důsle¬dek zlé vůle jeho nepřátel. Je to jeho rozhodnutí, že položí svůj život a přijme jej nazpět.

Zamyslet se ● Je nebezpečné bojovat proti hladovému vlku, když máme jen hůl jako zbraň. Pastýř, který do takového boje jde, aby ochránil své stádo, ví dobře, že riskuje život, ale dělá to, protože má rád své ovce. Ježíš ví dobře, že riskuje život, když bude důsledně na straně lidí, pro které přišel: bezvýznamné i veřejné hříšníky. Ale Ježíš miluje všechny, kdo hříchem ztra¬tili život, a vydává se za ně na smrt, tak jako pastýř umírá, aby ovce měly život. Je třeba, aby¬chom měli rádi někoho, abychom ho chránili v tomto světě! Dokážeš-li někdy riskovat pro druhé, kteří byli odsouzeni neprávem, pochopíš lépe Ježíše, který řekl: „Já dávám svůj život za své ovce“.

Vyprávět ● Zapsal jsem se do jedné školy ve městě, vzdáleném 2 hodiny cesty od domu. Chodil jsem pěšky a mohl jsem snít, zpívat a mluvit s Bohem jak a kdy se mně zachtělo… Jeden večer, jsem asi 300 metrů od domu uviděl jednoho kněze, který se přišel léčit do ves¬nice. Ležel na zemi. Přiblížil jsem se k němu beze strachu a víte, co mi řekl? „Umírám a žádal jsem Pána, aby mě někdo nahradil. Chceš to být ty?“ Kněz umřel. Rozhodl jsem se, že ho nahradím. Tehdy mi bylo 12 let, dnes je mi 40. Rád zpívám: “Pán je můj přítel, ty jsi mě vzal za ruku, půjdu s tebou, beze strachu, až na konec mé cesty“. (Aimé Duval, kněz - zpěvák).

● Někteří kluci a holky jednají jako obchodníci. Co si myslíte o dívce, která řekne: „Mami, kolik mně za to dáš, když půjdu nakupovat?“ nebo „Co mi dáš, když zůstanu doma a budu hlídat brášku?“ Některé děti říkají svým rodičům: „Co mně darujete, když budu mít pěkné vysvědčení?

Monika přijela na návštěvu do hor. Na jedné salaši chovali ovce. Monika se na ně ráda cho¬dila dívat. Jednou ji napadlo, že udělá hospodáři – pastýři ovcí radost, a sežene ovce do ovčince sama. Začala na ně volat, jako to dělal on, jenže ovečky se rozutekly. Každá šla na jinou stranu a žádná nechtěla Moniku poslouchat. Když ale přišel hospodář a zavolal, ovečky obrátily směr a šly poslušně „domů“. Víte proč? Ovečky totiž špatně vidí, ale svého pána po¬znají po hlase a jdou za ním.

Náměty na aktivity s dětmi

Námět na aktivitu s menšími dětmi:

Připravte si několik šátků nebo pásek na oči a pozvěte stejný počet dobrovolníků ke spolupráci. Moderátor s nimi chvíli hovoří a vysvětlí jim úkol. On je pastýř a děti jeho ovečky. Úkolem bude, aby ovečky, které špatně vidí (budou mít pásku na očích) šly za voláním pas¬týře do ovčince. Rozmístěte ovečky se zakrytýma očima do prostoru. Poté požádejte mlčky jiného dospělého, aby v jednom rohu na ovečky zavolal: „ovečky, ovečky, pojďte domů“. Děti – ovečky by neměly reagovat. Do pohybu by se měly dát až poté, kdy uslyší hlas svého pastýře.

Jiná varianta pro větší děti:

Přineste si několik mušlí, ve kterých po přiložení k uchu „hučí moře“. Rozdejte mušle dětem a nechte je popsat, co slyší. Někteří lidé si skutečně myslí, že si mušle takto zachovaly zvuk moře, odkud byly vyloveny. Fyzikové však vysvětlují tento jev jako zesilovač: mušle jsou tak uzpůsobeny, že zesilují zvuk a to, co slyšíme, je šumění naší krve. S hlasem Pána Ježíše – našeho dobrého pastýře – je to však jinak. Nedávno jsme slavili jeho smrt a zmrtvýchvstání. Proč jsme slavili Ježíšovu smrt? Protože nám tím ukázal, jak nás má rád a chrání nás. Musíme však zůstat v jeho blízkosti a poslouchat ho, jako to dělají ovečky ke svému pastýři. A jak k nám Pán Ježíš mluví? Přece v evangeliu. Rozdejte dětem svíčky (připomeňte jejich rozsvěcování při četbě evangelia při slavnostních příležitostech), vyzvěte je, aby si svíčky rozsvítily od paškálu a znovu jim přečtěte jednu větu z dnešního evangelia: např. „Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.“ Děti mohou každé samo zopakovat: „Dobrý pastýř dává za ovce svůj život“, nebo Pánu Ježíši poděkovat: „Děkuji Ti, Pane Ježíše, že jsi za nás daroval svůj život“.

Zdroj: Dossier Catechista, Aprile 2012, s. 60. Autor: Marino Gobbin. Překlad sr. Eva Liškutínová, FMA; zpracováno redakcí revue Cesty katecheze, duben 2012.

Ke stažení: 04velikB.jpg, 1 MB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011