Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

7B Nanebevstoupení Páně

Autor: Marino Gobbin - Překlad: Eva Liškutínová - Číslo: / ()

7. neděle velikonoční: téma Nanebevstoupení Páně, které se slavilo čtvrtek před ní

Ježíš je nablízku učedníkům všech dob

Číst ● Když se Ježíš naposledy zjevil jedenácti apoštolům, řekl jim:“ Jděte…hlásejte evangelium všemu tvorstvu. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: ve jménu mém budou vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky…“ Tak k nim Pán Ježíš mluvil. Potom byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici. Učedníci pak vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi… (Mk 16,15-20)

Znamení: Pro ozřejmění Ježíšovy přítomnosti mezi „svými“ učedníky se může přinést ikona Ježíše Pantokratora

Porozumět

Zjevil: vyjadřuje zjevení vzkříšeného Ježíše. ● Jedenácti: chybí Jidáš, ten, který Ježíše zradil. ● Jděte: Ježíš nás nevyzývá, abychom s Ním neudržovali vztah jen sami. Posílá nás sloužit druhým, zvláště potřebným, v nichž je On přítomen ● Evangelium: je důležitá zpráva o Boží záchraně všech lidí. ● Všemu tvorstvu: doslova všemu stvoření. ● Uvěří: ten, kdo přijme Ježíše vzkříšeného do svého života ● Pokřtít: křest je svátostí, kterou je člověk napojen na Ježíše ● Spasen: spása je osvobozením od hříchu a jeho důsledků. ● Zavržen: důsledkem odmítnutí Boží záchrany je zavržení. ● Znamení: určité mocné činy ve prospěch druhých dokládají, že svědectví o Kristu si zaslouží důvěru a přijetí ● Zlé duchy: kde je nenávist, násilí a nespravedlnost, tam je ďábel. ● Novými jazyky: je jím jazyk evangelia, který promlouvá o odpuštění, o mírnosti, o lásce, o pokoře, o čistotě srdce, o průzračnosti... O tom, co činí život krásným. ●Byl vzat: zmizí lidským očím, aby mohl být nablízku učedníkům všech dob ● Zasedl: vstoupil do blízkosti Otce, který jej vyvýšil ●Působil: v důsledku svého vyvýšení nad všechny působí s učedníky všech dob a všude, až do konce světa.

Zamyslet se ● Když se díváme na obrazy, které znázorňují Nanebevstoupení Páně, mohli bychom získat dojem, že Pán Ježíš vystupuje vzhůru mezi mraky. Jenže co bychom si počali s Bohem, který zmizí mezi mraky? Svátek nanebevstoupení naštěstí není rozloučením Ježíše s jeho učedníky. Není to vlastně ani svátek jeho oslavení (tím je pascha). Vyjadřuje, že Ježíšovo oslavení je i naším povýšením – lidská přirozenost je přijata do slávy Boží; Ježíš je Syn Boží a žije s Otcem. A právě proto zůstává také námi. Svěřil nám poslání: „Kažte evangelium všem lidem.“ Slíbil nám: „Pošlu vám Ducha svatého.“ To je důvodem dát se do díla. Ježíš je stále s námi, přebývá v srdcích všech, kdo v něho věří. Našim úkolem je říkat druhým, že on žije a co vše vykonal.

Vyprávět ● Jednoho dne jsem uviděl před kostelem Jirku, který nechtěl jít dovnitř. Říkám mu: „Proč tady tak stojíš?“ „Nemohu jít do kostela.“ „A proč bys nemohl?“ Protože jsem se pohádal s bratrem a ještě jsem se s ním neusmířil. Ježíš po mně nechce, abych šel do kostela, ale abych se usmířil se svým bratrem.“ To tak trochu pravda. Ale v čem je problém? „Když já ho nemám rád, protože chce mít vždycky všechno pro sebe. Až takový nebude, a bude toho litovat, všechno mu odpustím,“ opáčil Jirka. Zamyslel jsem se. „No, možná bys to mohl zkusit zajít dovnitř. Dnes uslyšíš o tom, jaký veliký příslib dal Ježíš svým učedníkům. A možná se budeš divit, že od nich nechtěl žádný slib, že se změní a budou ho už ve všem poslouchat.“ Jirka ke mně udiveně vzhlédl. Pokračoval jsem: „Víš, Bůh nás miluje odjakživa i přesto, že hřešíme. Dokonce obětoval svého Syna za nás, aby nám mohl odpustit všechny hříchy, které mu svěříme. Zkus dát svému bráškovi ještě trochu času. Můžeš si s ním popovídat o tom, že bys chtěl mít některé věci i ty. Třeba by se rozdělil. Ale musíš mu to žíci v klidu, bez nadávek. Když o to Pána Ježíše poprosíš, pomůže ti.“ „Hm, to by možná šlo, řekl Jirka. Usmál se a vzal za kliku od dveří kostela.“

Námět na aktivitu s dětmi:

Moderátor dá za úkol dětem, aby našly v kostele všechny kříže, na nichž je zobrazeno tělo umírajícího Pána Ježíše. Děti sedí na místech, jen se rozhlížejí. Kdo nějaký objeví, tak se přihlásí a upozorní na něj. Poté se určete, který kříž je umístěn nejvýše. Děti si mohou udělat z ruky „kukátko“ a pozorovat tento kříž. Co na něm objevily?

Moderátor pak pozve tři děti – dobrovolníky dopředu, a ukáže jim znovu kříž (může být i poměrně malý). Nejprve přiblíží tento kříž jednomu dítěti k obličeji. Co vidíš? (totéž zkusí druhé a třetí dítě). Poté zvedne ruku s křížem co nejvýše tak, aby byl proti oknu. Co vidí děti nyní? Odpovídají stejné tři děti. Moderátor dokončí myšlenku: svátek nanebevstoupení Pána Ježíše nám chce ukázat všechno utrpení, které z lásky k nám podstoupil v novém světle: ve světle věčného života, ve kterém nás On, jeho Otec, Panna Maria a všichni svatí, i andělé a naši blízcí, kteří již zemřeli, očekávají. Radují se z našeho života a zvláště z toho, že Bohu věříme... (moderátor dokončí s ohledem na chápavost dětí, které jsou přítomné).

Pokud pracujete s dětmi při bohoslužbě slova v oddělené místnosti u stolku, můžete ozdobit velký kříž „světlem“ života s Bohem: na velkou čtvrtku nakreslete kříž; dále si připravte malé kuličky z bílého a žlutého krepového papíru, štětec a tekuté lepidlo. Natřete plochu kolem kříže lepidlem a děti na něj budou přitiskovat světlé kuličky. V závěru si znovu vysvětlete, co je to „nebe“, kam Ježíš odešel: je to místo u jeho Otce, které si nikdo z lidí neumí představit, ale víme, že zde budeme prožívat již jen Boží lásku a radost z blízkosti všech, kteří mu uvěřili.

Ke stažení: 07nanebevstoupeniB.gif, 321 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011