Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Číslo 2009/1: Pozvání na cestu

Editorial

Vážení čtenáři!

Vítám Vás na stránkách nového časopisu Cesty katecheze, pojatého jako revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku. Je určen Vám, kdo přivítáte podporu těchto oborů pro svoji pastorační činnost.

Časopis vzniká jako nástupce celorepublikově distribuovaného Katechetického věstníku vytvářeného v Brně a Katechetických listů vydávaných v Olomouci. K jeho vzniku nás inspirovala i existence poválečného časopisu pro katechetiku a homiletiku s názvem Logos, na který se budeme občas z důvodu historického srovnání některých přístupů odvolávat. Tento časopis zanikl roku 1949.

Naším přáním je, aby Cesty katecheze byly moderním profesním periodikem. Proto je jeho realizační tým složen jak ze zástupců teologických fakult, tak z odborníků a zkušených kněží a katechetů z praxe.
První ročník časopisu věnujeme tématu Objevování Boží lásky. Jde o téma úzce související jak s první evangelizací, tak s katechezí. O Boží lásce nestačí vyprávět, svědčit, či dokonce jen vyučovat. Ten, kdo v ni chce uvěřit, ji potřebuje zakusit. A proto první číslo, které Vám prostřednictvím diecézních katechetických center nabízíme, zasíláme jako Pozvání na cestu. K tomuto tématu se vztahují články tří hlavních rubrik.

Struktura rubrik časopisu je inspirována příběhem emauzských učedníků, jak naznačuje logo časopisu. Začínáme nasloucháním otázkám, které slýcháme v praxi na různých úrovních vzhledem k zodpovědnosti za katechetickou činnost (s. 5, rubrika „O čem to spolu rozmlouváte“). V rubrice „Otevíral jim oči“ (s. 6 – 17) se k tématu čísla vyjadřují oslovení odborníci. O vyvolení a povolání vydat se cestu pojednává článek P. Chalupy „Abrahám – člověk na cestě“. Biblické východisko jsme zařadili na první místo z důvodu, že katecheze vychází z Božího slova a jemu slouží. Katechetik L. Dřímal objasňuje v článku „Cesty katecheze“ na příběhu emauzských učedníků, v jakém smyslu je katecheze doprovodem na cestě víry a výchovou ve víře.

Spirituální teolog M. Sedloň nabízí několik podnětů k vývoji úvah o tzv. „předávání“ víry (termín je uveden v uvozovkách, protože víra je darem Božím a jako takovou ji nelze prostě předat; tímto výrazem se zpravidla míní předávání pravd víry).
Psycholog M. Jániš se zabývá aspektem sebepoznání a sebepřijetí, jež jsou nezbytným předpokladem k účinné spolupráci mezi katechetou a katechizovanými. J. Šlégr shrnuje známé pojetí postní doby a navíc nabízí pohled na toto období jako na cestu lásky k prožití Velikonoc, největší události naší víry.

Účelem rubriky „Vypravovali, jak ho poznali“ je nabídnout recenzované metodické materiály a podněty ke katechezi a k výuce náboženství. V tomto čísle najdete tři příspěvky z královéhradeckého Katechetického a pedagogického centra. Poslední rubrika „Rozhovor“ nabízí zkušenosti španělského emeritního profesora katechetiky Emilia Alberiche k obnově katecheze.

Objevíte-li časopis jako užitečnou pomůcku a budete-li si ho chtít objednat, najdete podrobné informace na straně 26. (Na internetových stránkách v rubrice Predplatne).
Předem Vám děkujeme!
Marie Zimmermannová
šéfredaktorka

 

Slovo biskupa


O čem to spolu rozmlouváte?


Otevíral jim oči (recenzováno)


Vypravovali, jak ho poznali


Rozhovor


Informace – inzerce


Obrazové pomůcky© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011