Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Číslo 2013/2: Eucharistie

Editorial

Vážení čtenáři!

Druhé téma tohoto ročníku je věnováno eucharistii, která je dle přesvědčení katolické církve ve všech dobách středem a vrcholem křesťanského života. Právě při jejím slavení se během tohoto Roku víry scházejí v Římě zástupci různých skupin věřících, kteří zpravidla přijali některou službu v církvi. Dne 29. září tak budou slavit eucharistii s papežem Františkem katecheté z celého světa.

O obnovu života z eucharistie usiloval papež bl. Jan Pavel II. v závěrečném období svého pontifi kátu, tj. od počátku našeho tisíciletí. V roce 2003 vydal encykliku o eucharistii a jejím vztahu k církvi Ecclesia de Eucharistia a v říjnu roku 2004 zahájil Rok eucharistie eucharistickým kongresem v Mexiku. Biskupům, kněžím a věřícím laikům tehdy zaslal apoštolský list Mane nobiscum Domine, který obsahuje podněty k diecézním iniciativám za účelem oživení a růstu eucharistické víry a povzbuzení aktivní solidarity, která vychází z eucharistie a je zaměřena na všechny potřebné. Papež Jan Pavel II. v průběhu Roku eucharistie zemřel (2. dubna 2005). Na jeho dílo navázal papež Benedikt XVI., který Rok eucharistie jednak zakončil v říjnu 2005 kanonizací pěti blahoslavených, kteří se zvláště vyznačovali eucharistickou úctou, a jednak svolal synodu biskupů. Bohatství podnětů a návrhů z této synody pak zpracoval a předložil roku 2007 v posynodální apoštolské exhortaci Sacramentum caritatis o eucharistii, zdroji a vrcholu života a poslání církve. V jejím úvodu uvádí, že chce navrhnout, aby křesťanský lid prohloubil vztah mezi tajemstvím eucharistie, liturgickým konáním a novou duchovní bohoslužbou vycházející z eucharistie jako svátosti lásky, o níž tento papež pojednal také ve své první encyklice Deus caritas est (srov. Sacramentum caritatis, čl. 4−5).

V tomto čísle revue Cesty katecheze jsme se zaměřili zvláště na vztah mezi tajemstvím eucharistie a liturgickým konáním. Vycházíme ze zkušenosti s rodiči, kteří v souvislosti s přípravou svých dětí k prvnímu svatému přijímání často přiznávají, že sami tajemství eucharistie vlastně nerozumí. Nebyli do něho nikým uvedeni tak, jak by potřebovali. Jejich vděčnost za tuto službu, pokud je jim ze strany kněze nebo katechety poskytnuta, je pro nás výzvou: zde se mohou setkat potřeby věřících s nabídkou katecheze.

V období, kdy jsme začali připravovat toto číslo, zahájil svůj pontifi kát papež František a ve dnech, kdy jsme je dokončovali, vyšla jeho první encyklika Lumen Fidei. PAPEŽ FRANTIŠEK má podle svědectví různých osob zvláštní vztah ke katechetům, a proto je první článek tohoto čísla věnován výběru z jeho promluv, určenému nyní i vám, čtenářům tohoto časopisu.

První příspěvek rubriky „Vzděláváme se“ je pokračováním článku o předávání života z víry a podpoře jeho růstu u sv Ambrože, učitele církve. David VOPŘADA zde představuje přístup sv. Ambrože k těm, kteří byli pokřtěni. V teorii víme, že po přijetí tzv. iniciačních svátostí má následovat mystagogická katecheze, při níž budou tito neofyté postupně uváděni do hloubky Božích tajemství, na kterých získali slavením svátostí účast. Pokud se to stane i v praxi, přinese mystagogická katecheze užitek nejen nově pokřtěným, ale také všem věřícím, kteří byli pokřtěni jako děti a zůstali těmi, kdo hledají smysl své víry a jejích projevů.

Článek o vztahu mezi blahoslavenstvími a eucharistií, jehož autorem je Bedřich HORÁK, vznikl z podnětu našich čtenářů. Zvláštním přínosem jeho příspěvku je snaha naznačit, jak souvisí tajemství eucharistie s naší spásou, kterou nabízí Kristus a která také vyžaduje naši odpověď. Na tento článek navazuje návrh katechetického programu představený v praktické příloze v části 2.

Ze studia dějin katecheze v první polovině 20. století u nás a z jejího porovnání se zkušenostmi ze současné katechetické praxe vychází Marie ZIMMERMANNOVÁ v článku o vývoji výkladu mše svaté v katechezi. Je třeba poznamenat, že se podstata liturgie mše svaté před II. vatikánským sněmem a po něm nezměnila, ale došlo k potvrzení změny v chápání účasti věřících na ní (od pasivního naslouchání ke slavení celým shromážděním, kterému předsedá kněz). Článek ukazuje, že i katecheté již od počátku minulého století cítili potřebu připravovat věřící na aktivní účast při slavení mše svaté a hledali cesty, jak to uskutečnit v katechezi. Tentýž úkol je aktuální i dnes. Jan ŠLÉGR objasňuje východiska k přístupu, který vychází z požadavku mystagogické katecheze. Na základě tohoto článku, který bude dokončen v příštím čísle, se pokusíme nabídnout metodický materiál k prohlubování porozumění liturgickým úkonům a modlitbám, a tím i k chápání Božích tajemství a jejich účasti na nich.

V závěru rubriky určené k sebevzdělávání najdete druhou část studie o rodině jako domácí církvi, jejímž autorem je Vojtěch NOVOTNÝ.

Praktická příloha obsahuje scénáře ke katechezi dětí i dospělých k porozumění pojmu „eucharistie“ a k životu podle Ježíšova programu blahoslavenství v souvislosti s prožíváním liturgického roku.

V posledním čísle tohoto roku, které vyjde během podzimních měsíců, se zaměříme na praktický život z víry, zejména v našich rodinách. Máme v úmyslu dokončit uvedení do mystagogického výkladu mše svaté a navrhnout katechetický program pro rodiny, který se bude opírat o studii Vojtěcha Novotného, uveřejňovanou na pokračování v průběhu celého tohoto ročníku. Prosíme vás, naše čtenáře, abyste nabídli odebírání tohoto časopisu i svým kolegům a kolegyním, kteří se věnují náboženskému vzdělávání a katechetické službě. Přejeme vám požehnané prožití dnů dovolené a přípravy na nový školní rok v síle toho, který se nám sám dává za pokrm.

 

Žijeme s církví


Vzděláváme se (recenzováno)


Obrazem


Praktická příloha (volná příloha časopisu)© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011