Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

29.12.2010, autor: Marie Zimmermannová, kategorie: Aktuality

Cesty katecheze rozšiřují svoji činnost

Informace o občanském sdružení a o předplatném na rok 2011
Cesty katecheze rozšiřují svoji činnost

Záměr založit občanské sdružení "Cesty katecheze" se nijak nedotkne dosavadních předplatitelů revue s výjimkou změny čísla účtu pro předplatné, kterou vysvětluji dále.

Obsah časopisu bude doplněn o praktickou přílohu, jejímž účelem bude propojit teorii s praxí názorněji. Během roku 2011 vyjdou tři čísla, v důsledků čehož je sníženo běžné roční předplatné na 150 Kč.

Předplatné je možné uhradit na základě výzvy vložené do 4. čísla ročníku 2010 na číslo účtu 2216913043/0800, který je přechodně zřízen na fyzickou osobu, P. Jiřího Kopřivu, vedoucího Centra pro katechezi Arcibiskupství olomouckého a člena redakční rady revue Cesty katecheze. Po zřízení občanského sdružení bude předplatné zasíláno na účet tohoto sdružení. Pokud hradí předplatné farnost nebo jiná právnická osoba a potřebuje vystavit fakturu od právnické osoby, lze se zaplacením předplatného počkat až na zřízení občanského sdružení. Distribuce revue bude probíhat obvyklým způsobem jako v letech 2009-10.

Myšlenka založit občanské sdružení "Cesty katecheze" vyšla od některých členů redakční rady revue na základě dosavadních zkušeností s vydáváním a šířením časopisu v letech 2009 a 2010. Podpořili ji i členové Katechetické sekce ČBK, které předsedá biskup Mons. Karel Herbst, SDB, a zasedají v ní mj. vedoucí katechetických center všech diecézí České republiky a odborní konzultanti z teologických fakult.

Iniciátoři sdružení vycházejí z poznání, že zděděné přístupy ke katechezi, výuce náboženství a evangelizaci jsou v dnešní době neúčinné nebo dokonce přinášejí opačný efekt. Tato skutečnost vzbuzuje u některých spoluzodpovědných osob, ať již jde o kněze nebo jejich spolupracovníky, otázky, jak postupovat v řešení různých situací, jak účinně pomoci lidem ve víře, jak podporovat vznik a růst společenství, ve kterém je možné sdílet víru a pozvat do něj nově pokřtěné či zajímající se o křesťanskou víru apod.

Vydávání odborné revue bylo prvním krokem, který má pomoci zpřístupnit příspěvky naší i evropské katechetiky v hledání cest ke katechezi a evangelizaci přiměřené dnešní změněné situaci. Pro určování obsahu revue je přínosné navázat hlubší kontakt s jejími čtenáři a získat od nich zpětnou vazbu.

Druhým krokem k obnově katecheze u nás by měla být podpora vzniku takových pomůcek, které umožní lepší porozumění principům obnovy katecheze a evangelizace a propojí teorii prezentovanou v časopise s praxí v našich konkrétních podmínkách.

Tyto záměry nelze uskutečnit bez společného dialogu. Katechetické sdružení k němu může vytvořit prostor. Účast v něm nabízíme zejména vám, kterým leží na srdci obnova katecheze v pokoncilním duchu v našich farnostech. Jsme si vědomi toho, že vůle ke sdružování nebo dokonce touha po něm je v naší společnosti a potažmo i v církvi spíše velmi malá. Důvodů je celá řada; jedním z nich je jistě skutečnost, že málokdo z těch, kdo na sebe v církvi vzali opravdu s velkým nasazením nějakou službu, se jí mohou naplno věnovat a "růst" v ní.

Na druhou stranu evangelizace a tedy i katecheze mají mnohá společná východiska s dalšími činnostmi náležejícími k pastorační službě církve. Motivaci k účasti na práci katechetického sdružení může podpořit i pozitivní zkušenost ze zahraničí (viz např. http://www.unionecatechisti.it/).

Zdroj: ilustrace


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011