Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Slovníček pojmů z oblasti biblické pastorace a katecheze

Autor: Petr Chalupa, Marie Zimmermannová - Číslo: 2009/2 (Informace – inzerce)

Hermeneutika
je ve filozofii a teologii nauka o principech a metodách výkladu, o porozumění jazyku, textu a výroku. V biblických vědách odůvodňuje postupy, přístupy a metody vědecké exegeze i práce s Biblí v rámci biblické pastorace. Doporučená literatura: Pokorný, Petr. Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka k výkladu bible. Praha: Vyšehrad, 2005.

Exegeze
je vědecký výklad biblického textu na základě hermeneutických principů. Uplatňuje se v něm například textová kritika, literární kritika, dějiny formy, dějiny tradování, kritika redakce, filologie, biblická archeologie, komparativní religionistika.

Doporučená literatura:
Papežská biblická komise. Výklad Bible v církvi. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.
Oeming, Manfred. Úvod do biblické hermeneutiky, Cesty k pochopení textu. Praha: Vyšehrad, 2001.
K termínu exegeze: Hřebík, Josef. Jak zacházet se starozákonními texty. Praha: Pastorační středisko AP, 2005.

Poznámka: V katechezi je třeba dát pozor na riziko tzv. eisegeze. Eisegezí označujeme vkládání vlastního výkladu do biblického textu (např. svého prožitku či výkladu autora duchovní literatury, psychologa náboženství,… ). V tomto případě namísto hledání Božího poselství pro mne dochází k jeho ztotožňování s výsledkem subjektivní úvahy. Biblický text zde nepromlouvá sám, ale je instrumentalizován čili je použit jako prostředek k potvrzení lidské úvahy.

Biblická pastorace
je podíl na pastýřské službě církve, který uplatňuje především Písmo svaté jako působivý prostředek této služby.

Dialogický charakter Božího slova
Vykladatel – odborník (exegeta) i člověk zapojený do biblické pastorace musí dbát na to, že Boží slovo informuje, zjevuje a vyzývá.

Biblický apoštolát
je činnost vykonávaná z pověření církve, jejímž obsahem je šíření Písma svatého všem lidem a uvádění čtenářů do správného porozumění biblickým textům.

Katolická biblická federace
je celosvětové sdružení katolických institucí, které se věnují biblickému apoštolátu (www.c-b-f.org).

Přístupy k Bibli v katechezi:

Biblická katecheze
Ve vlastním slova smyslu znamená různé formy katecheze, která předcházela vzniku biblických spisů. Odkazy na její existenci nalézáme v některých biblických spisech (např. L 1,1–2; 1 J 1,1–2). Zjednodušeně lze říci, že biblická katecheze přispěla ke vzniku mnoha spisů Nového zákona v tom rozsahu, jak je známe dnes.

Katecheze o Bibli
Jejím předmětem je Bible jako taková a účelem její (hlubší) znalost. Tato znalost je důležitým předpokladem zodpovědného zabývání se Biblí ve společenství věřících, z nichž mnozí mají své otázky a chtějí znát odpověď. Úkolem katecheze o Bibli je zprostředkovat jejím čtenářům znalosti, s jejichž pomocí budou chápat Bibli (či její jednotlivé části) správným způsobem.

Katecheze s biblickým textem
Katecheze s textem Písma svatého je konkrétním typem pomoci zrání víry jak jednotlivců, tak celých společenství, a to díky Bibli jako specifickému znamení Božího slova v lidské řeči. Katecheze s biblickým textem pomáhá člověku objevit poselství tohoto textu, aplikovat je na současné okolnosti a vyjádřit je jazykem uzpůsobeným současné době.

Kompetence katechety

Vzhledem ke své službě Božímu slovu by katecheta měl disponovat třemi kompetencemi: exegetickou, duchovní a komunikativní. V exegetické kompetenci se jedná o schopnost vystihnout poselství biblického textu pozná(vá)ním způsobu, jak je vyjadřován (Např. událostí zvěstování Panně Marii Bible říká: Bůh má s Marií svůj plán. Ten je vyjádřen prostřednictvím proroctví o blízkém příchodu Mesiáše, které vyslovil anděl s použitím výrazů a postav ze Starého Zákona).

Duchovní kompetence znamená schopnost komunikovat s Bohem skrze Bibli. Každý biblický příběh je – ať přímo či nepřímo – pozváním, abychom do něho sami vstoupili, pochopitelně různým způsobem a podle možností, a tak znovu prožili to, či sami se podíleli na tom, o čem vypráví. Bible se katechetovi stává knihou k meditaci a k modlitbě.

Komunikativní kompetence se týká schopnosti umožnit biblickému textu stát se slovem, které osloví i druhé, neboli ozřejmit jim jeho význam pro ně v dnešní době. K tomu je zapotřebí: rozlišit v biblickém poselství jeho podstatné body; aplikovat je na současné okolnosti a vyjádřit je dnešním jazykem. Tím přispívá katecheta k tomu, aby katechizovaný člověk: mohl správně porozumět, o co jde; mohl odhalit v biblickém poselství odpověď na své aktuální otázky; nechal vstoupit takto aktualizované poselství do své osobní konkrétní situace, do svého „životního prostředí“.

připravili Marie Zimmermannová a Petr Chalupa

Ke stažení: Slovnicek-pojmu-z-oblasti-biblicke-pastorace.pdf, 99 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011