Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Číslo 2011/2: Písmo svaté v katechezi

Editorial

Vážení čtenáři!

Druhé číslo letošního ročníku revue Cesty katecheze je věnováno tématu „Písmo svaté v katechezi“. Křesťan, jenž byl přijat do společenství s Bohem a s církví na základě svého křtu, má být v církvi také uveden do naslouchání, četby a porozumění textům Písma svatého, neboť skrze ně k nám mluví Bůh. Odpovědí na přijaté Boží slovo je modlitba. Ta prohlubuje naše poznání Boha a náš osobní vztah k Němu, a také k církvi. Boží slovo je proto základním pramenem katecheze a také první evangelizace.

Jedním z privilegovaných míst, kde se věřící křesťan setkává s Božím slovem zapsaným v Bibli, je katecheze. Článek, jehož autorem je prof. G. BIANCARDI, vám představí vývoj v přístupu církve k Bibli ve svých dějinách. Tento článek doplňuje zadní obálka časopisu s ukázkou inspirativního přístupu při tvorbě „Bible chudých“. Na historický přehled navazuje recenze apoštolské exhortace Verbum Domini (2010), která představuje Boží slovo pro církev a svět dnes, v našich podmínkách. Situaci v českém prostředí dokresluje rozhovor o brněnském projektu Vezmi a čti.

Boží slovo nám dává moudrost ke spasení, je dobré „k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk náležitě připraven ke každému dobrému činu“ (podle 2 Tim 3,15–17). Boží slovo je však v Písmu svatém vyjádřeno slovy lidskými. Věříme, že biblický text je inspirován Duchem Svatým a že je zapsán tak, jak to Bůh chtěl. Lidští autoři Písma svatého jsou nám časově i kulturou velmi vzdáleni. Jejich dílo žilo v církvi také svým životem (bylo například různě interpretováno). Z toho důvodu patří k zvlášť významným úkolům církve Boží slovo vykládat a pomáhat věřícím i lidem hledajícím přistupovat k biblickým textům s porozuměním. Tak se v nich může projevit  proměňující síla živého Božího slova určeného i pro všechny posluchače a čtenáře v naší době. Články, jejichž autorkami jsou M. KLAŠKOVÁ a S. KUBOVÁ, představují dva z možných přístupů: využití biblických postaviček a základů narativní analýzy textu příběhu. Tyto přístupy jsou doplněny o praktické ukázky. B. FEININGER je autorem článku, z něhož jsme vyšli při představení některých starších i novějších přístupů biblické didaktiky v náboženské pedagogice, s nimiž se můžeme setkat též v českém prostředí.

V. NĚMEC si vybral jako inspiraci z historie pokus protagonistů liberálně teologického proudu v českém meziválečném protestantismu vytvořit nové náboženství „pro člověka“ 20. století. Jde o fenomén, jež v jiných formách působí určité napětí i v hledání pojetí dnešní náboženské výchovy.

Praktická příloha nabízí několik zkušeností s uváděním dětí a mladých lidí do četby Bible, a to formou otázek a odpovědí i metodických podnětů a scénářů. Ve druhé části je uvedeno několik méně známých metod práce s biblickými texty. Upozorňujeme také na nově zřízenou záložku „Písmo svaté“ na internetových stránkách naší revue. 

Slovo biskupa


O čem to spolu rozmlouváte?


Otevíral jim oči (recenzováno)


Inspirace z historie (recenzováno)


Obrazové pomůcky


Praktická příloha (volná příloha časopisu)© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011