Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Část 2 - D: Jednoduché náměty k práci s texty Bible

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2011/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

LÁSKA A PŘIKÁZÁNÍ – porovnání různých překladů biblického textu

Námět: Jedním z jednoduchých způsobů, jak si přiblížit bohatství biblického textu, je porovnání různých překladů. V následující ukázce budeme pracovat s veršem Ex 20,6: „... ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy.“

Jde o verš ze známého Desatera, který uvádí přikázání do vztahu k Boží lásce. Boží přikázání bývají v katechezi a ve výuce náboženství často podávána jako soubor příkazů, které je na prvním místě třeba zachovávat (s tímto přístupem se setkávají již děti ve třetí třídě). Z psychologického hlediska patří příkaz k neefektivním způsobům kladení byť oprávněných požadavků na dítě či dospělého člověka. Nic na tom nemění ani fakt, že tyto požadavky dodatečně zdůvodňujeme Boží láskou a naším bezpečím. Následující aktivita je zaměřena na hlubší porozumění vybranému verši na základě různých významových odstínů v překladu dvou klíčových slov „milosrdenství“ a „zachovávají“.

Cílová skupina: Aktivita je určena mladým lidem, kteří znají alespoň trochu angličtinu a umějí vyhledat překlad slova ve slovníku.

Účel: Z hlediska poznání nám různé české a anglické překlady vybraného verše a jeho klíčových slov nastíní jednak různé způsoby vyjádření Božího milosrdenství a jednak postoj člověka, který miluje Boha, k Božím přikázáním. Překlad slova „milosrdenství“ nám připomene, že v Bohu je plnost všeho, tedy i lásky, a naše lidská slova nestačí na to, aby ji vyjádřila vyčerpávajícím způsobem. Jsme schopni pojmenovat jen určitý pohled na pravdu či na její díl. Co se týče vztahu člověka k Božím přikázáním, i zde nám překlad slov použitých v anglických verzích biblického textu pomůže nastínit různé odstíny a hloubku v češtině běžně užívaného slova „zachovávat“. Pro osobní duchovní růst účastníků doporučujeme, aby si každý účastník vybral výraz, který ho oslovil a který chce ve svém životě prožívat a uskutečňovat.

Pomůcky: Různá vydání Bible, která obsahují knihu Exodus (Pentateuch – český katolický překlad; Český ekumenický překlad; liturgický překlad; Jeruzalémská Bible); Pracovní list s ukázkami několika překladů do češtiny a do angličtiny. Anglicko-český slovník. List pro moderátora s vypsanými významy přeložených slov (oba listy jsou k dispozici na www).

Postup:

  1. Přečtěte účastníkům katecheze text Ex 20,1–6. Požádejte je o určení, o jaký text se jedná. Předpokládáme, že Desatero bude známo téměř všem a bez potíží text identifikují.

  2. Požádejte účastníky, aby přečtený text našli ve své Bibli a určili v něm verš, který pojednává o lásce Boží k člověku vzhledem k přikázáním obsaženým v Desateru. Pokud je to možné, měli by účastníci mít k dispozici různá vydání Bible. Pokud tomu tak není, použijte pracovní list (ke stažení na www ve složce 1102).

  3. Nechte účastníky volně reagovat, jakou odezvu v nich tento verš vyvolává, jak mu rozumějí. České překlady tohoto verše se příliš neodlišují, proto nelze předpokládat, že by jejich porovnání přineslo nějaké hlubší porozumění verši.

  4. Požádejte účastníky o objasnění významu slov „prokazuji milosrdenství“ a návrhy zapište. Totéž proveďte pro výraz „zachovávají mé příkazy“.

  5. Přeložte účastníkům anglické překlady vybraného verše, a to každému jeden. Klíčová slova jsou podtržena. Úkolem je vyhledat k podtrženým slovům překlad ve slovníku, a to v různých variantách. Účastníci vypisují významy, které se k verši hodí a které dokážou vysvětlit.

  6. Společně sestavte výslednou tabulku. Níže uvedená je výsledkem práce v jedné skupině.

  7. Každý účastník si může podle tabulky vytvořit vlastní „překlad“ vybraného verše, který ho oslovil a podle nějž chce žít.

Bůh mi dává a ukazuje
lásku, která je:
Boží slovo Já a Boží přikázání:
marnotratná
štědrá
neomezená
zahrnuje mne
vydává se pro mne
hostí mne
pevná a vytrvalá
neustálá a nezviklatelná
slitovávající se
soucítící se mnou
laskavá
dávající úlevu
zmírňující můj trest
konající dobro pro mne
Ex 20,6:

...ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy
zachovávám je
konám podle nich
stále se jimi zabývám
podrobuji se jim
poslouchám je
řídím se jimi
podřizuji se jim
střežím je
hájím je
držím se jich
snažím se jim dostát
podporuji je

CHVÁLA BOŽÍHO SLOVA

Poté, co účastníci katecheze ocenili blízkost a moc Božího slova (uvědomili si je, cítí se osloveni apod.), lze navrhnout skupině, která ráda vyjadřuje svoji modlitbu zpěvem, improvizovaný chvalozpěv či litanie (volně pojato), a to s využitím písně „Tady a teď“ (viz např. zpěvník Hosana č. 3, píseň 177).

Slova písně:

Recitativ: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Zpěv: A Ty to Slovo říkáš, tady a teď. Uzdravuješ, léčíš, tady a teď. Lásku svou nám dáváš, tady a teď, Bože náš. Bože náš, jsi tu s námi, slovo tvé spásu přináší.

Tučně označené slovo „spása“ můžeme nahradit jiným výrazem, podle toho, jak kdo vnímá dar Božího slova. Nabízí se například náhrada slovem: lásku, radost, víru, naději, útěchu, úctu, sílu, pokoj, požehnání, důvěru, blízkost, smysl...

Opakujeme, dokud se účastníci zapojují. Po vyčerpání všech možností zazpíváme závěr písně: A Ty to slovo říkáš, tady a teď.Ke stažení: 1102-D-Přikázání

1102-D-Přikázání

Složka obsahuje pracovní list a list pro moderátora k námětu "Láska a přikázání", který je popsaný v Praktické příloze v článku "Jednoduché náměty k práci s texty Bible" na s. 9.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011