Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

D Ježíš v evangeliích

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2012/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

K čemu Pán Ježíš inspiruje mne?

Pán Ježíš a jeho dílo je představeno ve čtyřech evangelijních spisech i v ostatních knihách Nového zákona. Tato pluralita pohledů na Ježíše Krista má své opodstatnění vzhledem k různým adresátům, pro které písemná podoba evangelia vznikla. Tyto pohledy si vzájemně neodporují, ale jsou komplementární (doplňují se).

Také v dnešní době se setkáváme s různými spiritualitami, které se vyznačují vždy určitým přístupem k poselství evangelia a k osobě Ježíšově. Účelem navržené aktivity je podpořit vzájemnou toleranci k různým způsobům prožívání víry a zároveň nabídnout možnost zabývat se odlišnými pohledy na Ježíše Krista, jež lidé z evangelií „vyčetli“ a které je inspirují k přemýšlení nad otázkami našeho života. Aktivita je inspirována publikací 50x Ježíš od A. GRÜNA (vydalo KNA, 2002). Vybrali jsme však pouze osm obrazů, které tvoří jakési „dílky“ Ježíšova obrazu. Tento obraz si mají účastníci katecheze doplnit o svůj pohled a o přístupy ostatních.

Postup:

 • Rozdělte účastníky do osmi skupin a rozdejte každému pracovní list.
 • Účastníci si přečtou text k jedné charakteristice Ježíšovy osoby;
 • poté spolu ve skupince diskutují nad položenými otázkami;
 • připraví si do pracovního listu zápis odpovědi na poslední položenou otázku a zapíší ji do svého dílku.
 • Po dokončení práce ve skupinách si jednotlivé skupiny prezentují své výsledky tak, aby si každý účastník mohl zapsat jednotlivé výsledky do svého pracovního listu.
 • Práci můžete doplnit například tím, že přiřadíte každému dílku barvu nebo symbol (může pracovat každý sám na svém pracovním listě).
 • Diskutujte o obraze, který vznikl. Čím byste jej doplnili? Co podstatného v něm chybí? Co naopak koho zaujalo? atd. (Účastníci by měli přijít na to, že nabídnuté pohledy na Ježíše Krista neobsahují vše podstatné pro naši víru.)

Po tomto „otevření“ tématu můžete pokračovat s dospělými účastníky např. uvedením do jednotlivých christologií Nového zákona. S mladšími účastníky můžete navázat hledáním odpovědí na otázku: Kým je pro mne Ježíš? Jak jsem já otevřen(a) pro vedení Duchem svatým?

NÁMĚTY TEXTŮ A OTÁZKY:

Jsou v plném znění umístěny v příloze č. 1 ve složce 1202-PP-D (viz níže).- Ty nakopírujte, rozstříhejte arozdejte účastníkům. Pracovní list najdete v příloze 2.


Ježíš – Osobnost
Mk 1,21–22
Co podle vašeho názoru charakterizuje osobnost člověka? O kom byste řekli, že je výraznou osobností?
Charakterizujte Ježíšovu osobnost na základě toho, co jste o něm slyšeli nebo co víte.

Ježíš – Přítel lidí
J 15,9–15
Jmenujte hodnoty, které jsou podle vás nezbytnou součástí přátelství.
Co je podle Ježíše největším projevem přátelství mezi lidmi?

Ježíš – Svobodný člověk
Mk 12,14–17
Co podle vašeho názoru patří ke svobodě člověka?
Jaké vlastnosti Ježíš v tomto úryvku projevil?

Ježíš – Dárce zdraví
L 13,11–17
Pojmenujte, čím byli Ježíšovi protivníci zahanbeni.
Vypište, jaké měl Ježíš priority podle tohoto textu.

Ježíš – Odpůrce výkonu
Mt 20,1–16
Diskutujte o tom, jak si vy představujete spravedlnost.
Ježíšovi zjevně nešlo o výkon dělníků. Za co tedy měli být odměněni, když dostal každý stejně?

Ježíš – Mediátor
Mt 5,23–26
Mediátor je člověk, který se stává prostředníkem při nějakém sporu nebo vyjednávání složité záležitosti.
Diskutujte o tom, čemu může pomoci mediátor. Proč se vlastně lidé hádají a přou? V čem vidíte hlavní příčiny?
Napište vlastními slovy, co radí Ježíš lidem, aby se nedostávali do sporů.

Ježíš – Dveře
J 10,9–15
Diskutujte o tom, co motivuje člověka k tomu, aby bral ohled na druhé, aby o ně jevil zájem nad rámec svých povinností nebo aby byl ochoten pro někoho udělat něco nezištně (bez odměny). Znáte někoho takového?
Vypište vlastními slovy, co vše je Ježíš ochoten udělat pro lidi (v tomto úryvku přirovnává sebe k pastýři a lidi k ovečkám).

Ježíš – Vinný keř
J 15,1–8
Co si představujete pod vyjádřením, že člověk má „nést hojné ovoce“? Potřebuje k tomu druhé lidi?
Jaká priorita v jednání vyplývá z této Ježíšovy řeči k učedníkům?
Co pro ně považuje za nejdůležitější?

Ke stažení: 1202-PP-D Ježíš v evangeliích

1202-PP-D  Ježíš v evangeliích

Složka obsahuje dva soubory:

 • Příloha 1 obsahuje biblické texty, které představují vždy určitou charakteristiku Ježíše nebo určitý pohled na něj. K nim jsou formulovány otázky, na něž účastníci odpovídají a odpovědi zapisují do pracovního listu v příloze 2.

 • Podrobněji je postup popsán v metodice uveřejněné v Praktické příloze č. 2/2010 v části D.


  © Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011