Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Podmenu:Mše svatá

Název příspěvku Forma symbol/symbolické jednání Liturgická modlitba Souvislost se životem

Ikona Trojice (Rublev)

Scénář k meditaci ikony o ústředním tajemství naší víry

Symbolika ikony – návštěva Božích poslů u Abraháma a její duchovní význam. K liturgii mše svaté se vztahuje symbol stolu a volného místa u něj – pozvání ke stolu. ___ Tajemství Nejsvětější Trojice v našem životě (křtem jsme získali účast na jejím životě)

Dějiny spásy v eucharistické modlitbě

Struktura a výklad eucharistické modlitby, podněty ke katechezi ---- Eucharistická modlitba dynamika mše svaté a našeho života (dar od Boha – odpověď na něj)

Smlouva v Božím plánu spásy

přehled smluv od smlouvy s Noem k nové smlouvě v Kristově krvi;

smlouva (krev smlouvy)

--- Slavení svátků spojených se smlouvou v židovství – radost z daru Božího slova; význam BS pro náš život

Boží království ve Starém a Novém zákoně

článek: vývoj chápání Boží království svatební hostina --- BK patří ke skutečnostem, jež nelze vyjádřit jednou definicí. Můžeme však prožívat to, co nám jednotlivá podobenství
o něm sdělují

Boží království v modlitbě „Otče náš“

článek s náměty ke katechezi – mystagogický výklad modlitby --- Otče náš Naděje na království Boží nás vede též k aktivní účasti
v úsilí
o spravedlivý svět.

Pozdravení pokoje

článek
o mystagogickém výkladu liturgického gesta v minulosti
a v různých liturgiích
pozdravení pokoje Pozdravte se navzájem svatým políbením Výzva ke skutkům lásky

Stopy Boží ve světě

Metodický materiál pro všechny věkové skupiny přírodní symboly, dílo Stvořitele --- učit se vnímat Boží přítomnost ve světě kolem nás a vyjadřovat vděčnost

Vyznání víry v katechezi

Vývoj vyznání víry;praktické podněty Vyznání víry – jeho význam a vývoj

Na webu: srovnání Apoštolského
a Nicejsko-cař. vyznání

Krédo sv. Atanáše
Vede k reflexi, čemu osobně věřím,
k porovnání s vírou církve formulovanou v Credu a je schopnosti o své víře srozumitelně svědčit.

Symboly záchrany

Eucharistické a jiné symboly záchrany v římských katakombách

Kotva a ryby

Holubice s olivovou ratolestí

Zuzana a starci

Abrahámova oběť

Orantka (modlící se žena)

Eucharistická ryby

Dobrý pastýř

Věnec vítězství
--- Svědectví těch, kteří uvěřili ve Vzkříšeného Krista

Blahoslavenství a eucharistie

článek o souvislosti Ježíšova programu spásy vyjádřených blahoslavenstvími se slavením eucharistie. Článek je doplněn námětem na celoroční katechetický program.

--- --- přiblížení souvislosti mezi slavením eucharistie a nabídnou spásy

Výklad mše svaté v katechezi dříve a nyní

Článek o různých přístupech k úkolům, cílům a metodám v liturgické výchově dětí.

−- −- Úkolem liturgické výchovy dětí je uvést je do slavení liturgie tak, aby byly schopny aktivní účasti a podporovalo to jejich vztah k Bohu a růst v křesťanské víře.

Mystagogie jako duchovní výklad liturgie

Základní článek pro představení mystagogické metody k výkladu liturgického dění, jejího smyslu a významu.

−- −- Zásadní metoda pro obnovu účinnosti katecheze.

Mystagogie úkonu kajícnosti

Článek s podrobným rozborem mystagogie úkonu kajícnosti.

Úkon kajícnosti. Pane, nezasloužím si… Podpora činné účasti věřících při slavení mše svaté.

Ježíš při poslední večeři

Představení dvou obrazů, na které navazuje metodika s námětem, jak s těmito obrazy pracovat.

Eucharistie a služba (umývání nohou); obětní charakter eucharistie. --- Naznačit účastníkům katecheze bohatství slavení eucharistie pomocí hledání významu symbolů z uměleckých obrazů Giotta a Ducia.

Pojem eucharistie v katechezi 1. část, 2. část

Celkem 3 scénáře ke katechezi zaměřené na hlubší porozumění pojmu.

Díkůvzdání; synonyma k pojmu eucharistie ___ Účastníci katecheze postupně poznávají bohatství, které je obsaženo ve slavení eucharistie.

Přehled misálků pro děti – recenze a kritéria

krátké recenze a doporučení

−- −- Orientace pro výběr vhodných pomůcek.

Mystagogie přinášení darů

Mystagogický výklad obřadu přinášení darů k oltáři

symbolika obětního průvodu dobrořečení Hospodinu za přinesené dar: Požehnaný jsi ... porozumění obsahu tohoto obřadu umožňuje věřícím aktivní účast na něm; článek ukazuje souvislost tohoto obřadu s křesťanskou etikou

© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011