Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Číslo 2012/3: Výchova k poslání

Editorial

Vážení čtenáři!

Třetí číslo tohoto ročníku uzavírá cyklus, který jsme věnovali svátosti biřmování a katechezi spojené s přípravou ke slavení této svátosti a k životu z ní. V prvním čísle jsme se zabývali osobou Ducha svatého. Ve druhém čísle jsme se zaměřili na teologii svátosti biřmování a katechetickou formaci kandidátů této svátosti. Společným jmenovatelem článků tohoto čísla je výchova k účasti na poslání církve, k níž jsou povoláni všichni křesťané. Od biřmovaných se tradičně očekává, že v nich bude zájem o ni povzbuzen a posílen. Jednotlivé články mohou napovědět, jak k tomuto cíli směřovat.

Mít účast na poslání církve znamená též angažovat se pro společné dobro lidí. Jinými slovy – být solidární s druhými. Důvody pro takovou solidaritu vycházejí z lidské přirozenosti a z křesťanské víry. V přirozené rovině poznáváme, že bez existence druhých lidí a vztahu k knim nejsme schopni žít. V rovině víry je naším světlem Ježíš Kristus, Boží Syn, který byl natolik solidární s lidstvem, že se stal člověkem. Tyto úvahy rozvíjel biskup Václav MALÝ, z jehož přednášky pronesené v Pardubicích na začátku října tohoto roku jsme vybrali první část (viz s. 5).

Rubriku „Otevíral jim oči“, jejímž účelem je přinést nové pohledy na známé skutečnosti, tvoří čtyři články. Petr CHALUPA představuje Josefa Egyptského, který je naplněn Božím duchem, aby dokázal zvládat situace, do kterých se dostal; osvědčil víru v Hospodina, v níž byl vychován; plnil své úkoly a odpustil bratrům, jejichž srdce se v jeho blízkosti proměňovala. Tento článek tak propojuje témata prvních dvou letošních čísel revue s tématem tohoto čísla.

Petr ŠTICA podává náčrt základních aspektů solidarity v křesťanském pojetí. Nejprve vymezuje pojem „solidarita“ na základě původního významu termínu, jeho výskytu v soudobé literatuře, v biblických textech a v sociálním učení církve. Poté se zastavuje u pojmu „globální solidarita“ a představuje jeho chápání v nové větvi sociálních encyklik papežů Pavla VI. a bl. Jana Pavla II. Ve střední části článku nabízí několik obrazů, které lze využít v katechezi biřmovanců (viz podněty v praktické příloze). Článek doporučujeme jako východisko k představení základních principů sociální nauky církve.

Následující dva články jsou příspěvkem k diskusi, jak vychovávat v katechezi k diakonii – tj. ke službě jako k odpovědi na hlásané a slavené Boží slovo. Lenka JEŘÁBKOVÁ uvádí v první části východiska k požadavku, aby katecheze zahrnovala i službu k diakonii. Ve druhé části se zabývá aspekty katechetické formace k diakonii, metodologickým postupem a praktickými náměty pro skupiny dětí, mladých lidí a dospělých. Tento článek je doplněn přehledem témat ze sociálních encyklik papežů a sociálního listu České biskupské konference „Pokoj a dobro“ (podrobnější tabulka je umístěna na internetových stránkách časopisu).

K důležitým úkolům katechetické formace mladých lidí patří bezesporu i mravní výchova. Ta by měla být zacílena nejen na přijetí konvenční morálky, ale na výchovu ke svobodnému jednání na základě vnitřní motivace. Resumé článku, jehož autorem je italský profesor Roberto ROMIO, nabízí charakteristiku morální situace soudobé italské společnosti; dále uvádí požadavky na mravní formaci v náboženské výchově a v závěru představuje model hermeneutické existenciální didaktiky, vhodný pro morální formaci mladých lidí.

Rozhovor s P. Jiřím ŠLÉGREM, národním ředitelem Papežských misijních děl v České republice, jsme zařadili do rubriky „Vypravovali, jak ho poznali“. Jeho účelem je nabídnout zkušenosti z jeho misijních cest, jak žijí své povolání v církvi bratři a sestry ve víře v Africe a v Asii. V rámci PMD lze také realizovat touhu mladých lidí smysluplně uplatnit dary, které od Boha dostáváme.

Rubrika „Inspirace z pedagogiky“ doplňuje mozaiku příspěvků k výchově mladých křesťanů ke službě v církvi. Zabývá se riziky, která v sobě nesou různé soutěže a podobné aktivity užívané k motivaci dětí a mladých lidí v náboženské výchově a v katechezi. Inspirací pro tento článek je přednášková a publikační činnost psycholožky PhDr. Jany NOVÁČKOVÉ ze Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání.
Téměř v závěru tohoto čísla uvádíme poprvé příležitostnou rubriku „Recenze“. Představujeme v ní dvě díla autorů Rajmunda TRETERY a Záboje HORÁKA z oboru církevního práva, která jsou určena mj. také kněžím, učitelům náboženství a dalším osobám, které působí ve školách. Slovník církevního práva může najít i širší uplatnění, protože vysvětluje mnohé termíny z církevních dějin i současné praxe. Třetí stručná recenze je převzata ze stránek Katechetického střediska v Praze. Jedná se o publikaci o vývoji pedagogických metod.

Na zadní obálce stručně představujeme bl. Karla Habsburského (1887–1922), posledního rakouského císaře a českého krále. Blahořečen byl 3. 10. 2004 papežem Janem Pavlem II. a v současnosti probíhá beatifikační proces jeho manželky císařovny Zity (1892–1989). Památka tohoto světce, stanovená v římském kalendáři na 21. října, zatím nebyla do českého liturgického kalendáře zařazena. Vybrali jsme jeho osobnost proto, že byl podle historiků jediným státním představitelem, který se v době I. světové války důsledně řídil sociálním učením církve a projevoval svými nařízeními solidaritu jak s vojáky, tak s chudými lidmi, kteří válkou trpěli.

Jednotlivé články tohoto čísla jsou doplněny o metodické materiály v praktické příloze a na internetových stránkách časopisu. Praktická příloha nabízí rovněž anotaci k adventním katechetickým programům, jež nabízejí některá katechetická centra.

 

Slovo biskupa


Otevíral jim oči (recenzováno)


Inspirace z pedagogiky (recenzováno)


Vypravovali, jak ho poznali


Recenze


Obrazové pomůcky


Praktická příloha (volná příloha časopisu)© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011